piątek, 29 sierpnia 2014

Odpowiedź Rzecznika Klientów Banku BPH czyli część 4 mojej historii

W odpowiedzi na moją historię opisaną w poprzednich 3 postach otrzymałem taką odpowiedź.
W kolejnej odsłonie pozwolę sobie skomentować tą odpowiedź wraz z przypisami do mojej historii. A moją całą historię możecie przeczytać w poprzednich wpisach.
BPH - fatum czy nieudolność czyli jak można zepsuć każdą możliwą rzecz w relacjach z Klientem część 1
BPH - fatum czy nieudolność czyli jak można zepsuć każdą możliwą rzecz w relacjach z Klientem część 2
BPH - fatum czy nieudolność czyli jak można zepsuć każdą możliwą rzecz w relacjach z Klientem część 3, ale czy ostatnia?

źródło: www.bph.pl

Bank BPH SA
ul. płk. Jana Pałubickiego 80-175 Gdańsk

Gdańsk, dnia 18.08.2014 r.
PAN
ANDRZEJ NAWROT
Dotyczy sprawy nr XXXXXXXXXX
Dotyczy umowy nr XXXXXXXXXX

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana korespondencję z dnia 11.08.2014 r. skierowaną do Rzecznika Klientów Banku BPH SA, chciałbym poinformować o ustaleniach będących wynikiem przeprowadzonego w tej sprawie postępowania wyjaśniającego.

Uprzejmie informuję, że w dniu 11.03.2013 r. zawarł Pan z Bankiem BPH SA umowę o kartę kredytową MasterCard Gold nr XXXXXXXXXX. W podpisanym przez Pana wniosku o przyznanie limitu kredytu i wydanie karty kredytowej Banku BPH SA nie został wskazany adres korespondencyjny inny od adresu zameldowania, w związku z czym w dniu 14.03.2013 r. wydana dla Pana karta została wysłana na adres XXXXXXXX (czyli adres, który według mnie był niepoprawny przyp. autora). W załączeniu przesyłam kserokopię przedmiotowego wniosku.

Podczas aktualizowania Pana danych osobowych w Oddziale Banku został błędnie wprowadzony numer Pana dowodu osobistego oraz kod pocztowy w adresie korespondencyjnym. Za powyższy błąd pracownika proszę przyjąć przeprosiny.

Zawarta przez Pana umowa o kartę kredytową MasterCard Gołd nr XXXXXXXX zostało objęta promocją „Do 116 dni bez odsetek". Promocja ta polegała na odroczeniu spłaty kapitału z tytułu dokonanych w okresie jej trwania transakcji bezgotówkowych - Zapłata (Minimalne Spłaty) do dnia wskazanego jako „Termin Spłaty" na czwartym zestawieniu transakcji od dnia zawarcia umowy. W przypadku spłaty zadłużenia we wskazanym wyżej terminie Bank nie powinien naliczyć odsetek umownych od dokonanych transakcji.

W dniu 10.07.2013 r. zostało dla Pana przygotowane zestawienie transakcji określające kwotę pozwalającą na skorzystanie z okresu bezodsetkowego w wysokości 6.129,86 zł, z terminem spłaty do dnia 05.08.2013 r,

Wpłata w wysokości 6.129,86 zł wpłynęła na rachunek karty w dniu 05.08.2013 r. W wyniku błędu systemu w dniu 10.08.2014 r. rachunek Pana karty został jednak obciążony odsetkami od transakcji bezgotówkowych - Zapłata (Minimalne Spłaty) w wysokości 241,62 zł. W odpowiedzi na złożoną przez Pana reklamację błędnie naliczone odsetki zostały anulowane, o czym został Pan poinformowany podczas rozmowy telefonicznej w dniu 04.09.2013 r.

W odniesieniu do kolejnej poruszonej przez Pana kwestii informuję, że zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji obowiązującą dla kart kredytowych MasterCard Gold Program „Bonus" na początku drugiego i każdego kolejnego roku, licząc od daty wydania karty głównej, Bank pobiera roczną opłatę za udostępnienie i obsługę karty w wysokości 190,00 zł. W odniesieniu do tego rodzaju kart nie został przewidziany zwrot naliczonej opłaty w przypadku dokonania transakcji na określoną kwotę.

Mając jednak na uwadze błędne informacje przekazane Panu przez pracownika Oddziału, Bank podjął decyzję o anulowaniu rocznej opłaty za udostępnienie i obsługę karty, która obciążyła rachunek umowy o kartę kredytową MasterCard Gold nr XXXXXXXXXX w dniu 10.04.2014 r.

W związku z wypowiedzeniem przez Pana w dniu 29.04.2014 r. umowy o kartę kredytową MasterCard Gold nr XXXXXXXXXX oraz całkowitym rozliczeniem zadłużenia, umowa ta uległa rozwiązaniu. W dniu 06.07.2014 r. rachunek ww. kredytu został zamknięty w systemie informatycznym Banku.
Dodam, że złożony przez Pana w dniu 14.07.2014 r. wniosek o wydanie karty kredytowej Banku BPH SA został anulowany w związku z upływem terminu przewidzianego na jego uruchomienie.

Pragnę Panu podziękować za zgłoszenie swoich zastrzeżeń odnośnie obsługi w Oddziale Banku przy os. Bolesława Chrobrego 26 w Poznaniu. Sygnały napływające od naszych Klientów są szczegółowo analizowane i omawiane z Dyrektorami Oddziałów, których dana sprawa dotyczy. Stanowią one dla nas cenne źródło informacji o konieczności doskonalenia procesów, które nie w pełni spełniają oczekiwania naszych Klientów.

Z poważaniem
Rzecznik Klientów Banku BPH SA


Wyiksowałem moje szczegółowe dane o numerze karty, umowy i dane adresowe.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Powiadamiaj mailem

Obserwuj poprzez email

Obserwatorzy